از 274,998 تومان

اتاق ۲۰۳

3 بزرگسالان
18 متر مربع - پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: سه تخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 18مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر
از 275,700 تومان

اتاق ۲۰۲

2 بزرگسالان
15 متر مربع _ پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: سه تخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 15مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___
از 274,998 تومان

اتاق ۱۰۳

2 بزرگسالان
18 متر مربع _ پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: سه تخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 18مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___
از 275,700 تومان

اتاق ۱۰۲

2 بزرگسالان
18 متر مربع _ پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: سه تخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 18مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___