میبد

میبد
 
یکی از شهرستان های تاریخی استان یزد با قدمتی چند هزار ساله است. این شهرستان بدلیل برخورداری از خاک رس
مرغوب در صنعت کاشی و سرامیک و پیشتردر

یزد

یزد
قدیمی ترین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر تاریخی جهان
در برخی منابع بنای اولیه شهر یزد را به ضخاک نسبت داده اند. اوج اقتدار و آبادانی شهر