میبد

میبد
 
یکی از شهرستان های تاریخی استان یزد با قدمتی چند هزار ساله است. این شهرستان بدلیل برخورداری از خاک رس
مرغوب در صنعت کاشی و سرامیک و پیشتردر